1 2 3
Інформація про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Інформація виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Інформація  виконавчого комітету Глобинської міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0207 га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 5320610100:50:008:0375, що розташована за адресою: м. Глобине, вул. Травнева, 7.

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 0,0207 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 5320610100:50:008:0375.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Травнева, 7.

Власник земельної ділянки: Глобинська міська рада.

Платник робіт з оцінки: виконавчий комітет Глобинської міської ради.

Мета проведення оцінки: визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою її подальшого продажу.

Підстава: 17 сесія Глобинської міської ради  від 2 лютого 2017 року № 60.

Запланована дата оцінки: 31 серпня 2017 року.

Кінцевий термін подання документів: 11 серпня 2017 року до 17:00.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оцінку земель»,  «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» затвердженого наказом Фонду державного майна України № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві Юстиції 15.01.2016 за № 60/28190.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі  передбачено наявність:

1.Кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами;

2.Досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

3.Переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

4.Переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства;

На конкурс подаються такі підтвердні документи:

 1. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);
 2. Копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;
 3. Кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів (за наявності);
 4. Письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);
 5. Інформація про претендента., що складається відповідно до додатка 2, містить:

-      відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу);

-      інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

При цьому один і той же оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом.

Конкурсна документація повинна бути прошита, пронумерована та подається у запечатаному конверті з описом документів, що знаходяться в конверті. На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору суб`єктів оціночної діяльності», вказати назву юридичної особи (прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи –підприємця),  адресу.

Конкурсна документація складається із:

 1. Підтвердних документів;
 2. Пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях),  запечатаних в окремому конверті;

3. Документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3).

Розкриття конкурсної документації буде проведено 17 серпня 2017 року о 13:30, у приміщенні виконавчого комітету Глобинської міської ради за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 285. Телефон для довідок (05365) 24730.


Виконавчий комітет Глобинської міської ради


Додаток 1
до  інформації виконавчого комітету Глобинської міської ради  про    оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 02.08.2017р.

 

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________ № ________________________

Керівник
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ____________________________________________________________________________________________________

(назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –

 

_____________________________________________________________________________________________________,

підприємців та громадських формувань  – для фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ № _______________

Розрахунковий рахунок  №_____________________________________ в ____________________________________

МФО ________________________________________________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків або серія та номер  паспорта  (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються   від прийняття   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна пошта

 

Продовження додатка 1

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки) ______________________ _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)

 

"___" ____________ 20__ року

______________
М.П. (за наявності)                            (підпис)

 

 

 

к (05365) 24730.

 

 

Виконавчий комітет Глобинської міської ради

 


Додаток 2
до  інформації виконавчого комітету Глобинської міської ради  про    оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 02.08.2017р.

Інформація про претендента

________________________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

 

 1. 1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від _____________________________ №_______________________________________________

 1. 2. Наявність документів, передбачених статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»

___________________________________ від ____________ №_________________

(назва документа)

 1. 3. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

Дозвіл виданий _________________________________________________ від __________________ №______________________________

(найменування або прізвище, ім’я, по батькові претендента, що має дозвіл)

4. Наявність оцінювачів, що мають відповідної форми допуски до державної таємниці

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Форма допуску

Дата видачі допуску

№ допуску

 1. 5. Наявність оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

Продовження додатка 2

 

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1.   Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3.  Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

ІІ.  Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності        2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).                   2.2.  Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

 1. 6. Наявність оцінювачів, яких додатково буде залучено до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа)  оцінювача*

Номер кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційно-го документа) оцінювача

Напрями та спеціалізації, за якими видано кваліфікацій-

не свідоцтво (кваліфікацій-ний документ) оцінювача**

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача.

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі

1.1. Оцінка  нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин  і обладнання.                  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання,  колісних транспортних засобів, літальних апаратів,   судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти  інтелектуальної власності).             2.2. Оцінка  прав на об’єкти  інтелектуальної  власності.

*** Розглядається як письмова згода.

Продовження додатка 2

 1. 7. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у трудових відносинах з претендентом і будуть залучені до підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

* Розглядається як письмова згода.

 1. 8. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що додатково залучаються претендентом до експертної грошової оцінки земельної ділянки і до підписання  звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата видачі кваліфікаційного документа оцінювача

Номер кваліфікаційного документа оцінювача

Назва, дата, номер видачі міжнародного кваліфікаційного документа оцінювача

Найменування саморегулівної організації оцінювачів, членом якої є оцінювач

Стаж практичної діяльності з оцінки оцінювача, років

Особистий підпис*

* Розглядається як письмова згода.

 1. 9. Наявність інших фахівців, що залучаються претендентом до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва документа

Ким виданий документ

Дата видачі і номер  документа

Продовження додатка 2

10. Інша інформація, що зазначається претендентом, згідно з абзацами другим, третім пункту 4 розділу ІІІ Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(відомості про рік заснування; перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); інша інформація щодо  досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)

 

 

 

 

 

 

«____» ___________________________20____ року

 

__________________________

М.П. (за наявності)                              (підпис)

 


Додаток 3 
до інформації виконавчого комітету

Глобинської міської ради
про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності 02.08.2017р.

ІНФОРМАЦІЯ
щододосвіду претендента та оцінювачів, якібудутьзалучені до виконанняробіт з оцінки майна (експертноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки) та підписаннязвіту про оцінку майна (експертнугрошовуоцінкуземельноїділянки)

________________________________________________________________________________ 
(найменуванняюридичної особи абопрізвище, ім’я по батьковіфізичної особи – підприємця)

№ з/п

Назваоб’єктаоцінки

Мета проведенняоцінки

Дата оцінки

Періодпроведенняоцінки

Замовник/ платник

Досвідсуб’єктаоціночноїдіяльності/ досвідоцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, щопідтверджуєдосвід**

__________ 
* Зазначаєтьсясуб'єктоціночноїдіяльності, якийбере участь у конкурсі, та особи - оцінювачі, якібезпосередньобудутьзалучені до проведенняоцінки. 
** Копія договору про проведенняробіт з оцінки майна (експертноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки) та (або) акта приймання–передаванняробіт (показниквартостівиконанняробіт та порядок розрахункуможуть бути заштриховані); копія листа відзамовникаоцінкиіззазначенням позитивного досвіду. Документимають бути засвідченікерівником та скріпленіпечаткою (за наявності).

"___" ____________ 20__ року

______________ 
М. П. (за наявності)                         (підпис)

 

 


 
Цікава стаття? Поділися нею з іншими:Пошук по сайту

Фотогалерея

Глобинська міська рада